Gör så här för att protestera

  1. Tryck här

    (så kommer ett mail fram ur din webbläsare med ifyllda mailadresser till politiker).

  2. Kopiera in ett eller flera stycken ”argument” enl nedan förslag, alternativt skriv eget. Argumenten är indelade efter alfabetet, välj och starta gärna med det argument som motsvaras av första bokstaven i ditt efternamn, detta för att få spridning.
  3. Ändra i mailets ämnesruta efter det argument/text du valt t.ex. Slättgårdsvägen, Barnen och sprängningar, Mälarhöjdens skola etc.
  4. Texten som redan är inlagd i mailet, bör läggas under argumentet/texten. Skriv gärna under med ditt namn i mailet.

 

Argument att skicka med

Härnedan följer förslag på text att lägga in i mailet för att protestera direkt till ansvariga politiker och tjänstemän mot byggplanerna i Branterna. Se texterna som ett ”smörgåsbord” som du komponerar ihop till en större textmassa eller så nöjer du dig enbart med ett stycke kanske med några egna ord. Det viktigaste är att du skickar mailet. Antalet mail som skickas till politiker är viktigt. 

Scouter – ABC
För många av barnen i närområden har Mälarhöjdens scouter varit en självklar del. Där  lär de sig om naturen och dess fridlysta och rödlistade arter. Platsen, Branterna, är scouternas hemmamiljö. 

Skolelever – DEF
Eleverna vid Mälarhöjdens skola inventerar, tävlar och lär sig om de rödlistade samt fridlysta arterna i Parkbacken/Branterna varje år före sommarlovet. Stockholms stad har beslutat att det är slut på denna tradition nu. 

Branternas miljö – GHI
Branterna utgör en variationsrik miljö där många olika slags biotoper ingår; höglänt hällmark med gammal tall och ek, blandlövskog, ädellövskog, gläntor och slutna lövmiljöer. Dessutom finns död ved och flera stående döda träd med bohål. Dessa hålträd nyttjas ofta av hackspettar och andra rödlistade och fridlysta fågelarter samt fladdermöss. 

Skyddsvärda arter – JKL
Rödlistade och fridlysta Duvhöken, Berguven, Björktrasten, Grönfinken och t.ex. Mindre Hackspett är en naturlig del av Branterna (Rödlistad (NT), Fridlyst (4§), Fågeldirektivet, Bernkonventionen).
(Ref. till Naturvärdesinventering, 2020-07-03) 

Skyddsvärda arter – MNO
Oxtungsvamp och Grovticka är rödlistade(Rödlistad (NT), Skogsstyrelsens signalart)  men det hjälper inte nu ska de bort det har politikerna i Stockholm stad bestämt. 
(Ref. till Naturvärdesinventering, 2020-07-03) 

Skyddsvärda arter – PGR
Den fridlysta Blåsippan (Fridlyst 8-9§§, Skogsstyrelsens signalart) liksom Gulsippan och Gullviva (Skogsstyrelsens signalart) trivs bäst i Parkbackens näringsrika ekskog men snart ska de grävas upp.
Blåsippa, Gullviva och Gulsippa.
(Ref. till Naturvärdesinventering, 2020-07-03) 

Förtätning – STU
Mälarhöjden håller på att byggas sönder genom alla förtätningar av bostäder som nu pågår och planeras. Sluta nu – släng förslagen om Branterna i papperskorgen 

Nej säger: Mälarhöjdsföreningen, Parkbackens Vänner, Hägerstens Hembygdsförening, BRF Åldermannen, BRF Föreningssedeln, BRF Bönhasen 7, BRF Bönhasen 8, Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, Mälarhöjdens Idrottsklubb, Mälarhöjdens Scoutkår, Stockholms Naturskyddsförening, Älvsjö miljöråd och ett stort antal ägare till angränsande villor m fl 

Under byggnationen – VWXYZ
Det kommer innebära massa aktivitet och ljud under en lång tid. Berg kommer att sprängas, träd kommer tas bort och en massa byggmaterial ska transporteras dit. Naturen som finns där kommer att förstöras och istället kommer det bli vägar och betong.  

Under byggnationen kommer med mycket stor sannolikhet halva och ibland hela Slättgårdsvägen att behöva stängas av, under lång tid (säkert minst ett år) vilket kommer att leda till mycket allvarliga störningar och mer trafik in på små villagator (runt Mälarhöjdsskolan).  

I grönområdesbranten finns idag en, inte minst för skolbarn, mycket viktig gång-cykelväg mellan Storbergsgatan och Slättgårdsvägen som kommer att stängas under en längre tid.  

1200 skolelever i Mälarhöjdsskolan kommer att starkt påverkas negativt av dels byggnationens effekter och störningar.  

Sprängningar kommer att ske ca 30 meter utanför klassrums-och korridorfönster med allt vad det innebär av buller, stora sprängrisker och farlig närmiljö. Detta tillsammans med enorm tunga lastbilstransporter gör att livet i skolan blir stökigare med höga ljud, dammig luft, trafikkaos och en massa stora lastbilar som hämtar och lämnar material och byggrester från tidig morgon till kväll.  

Om det blir en brand eller olycka i Mälarhöjdens skola kommer då räddningsfordon att komma fram i tid för våra skolbarn? 

Slättgårdsvägen efter byggnationen – ÅÄÖ
Byggnationsförslaget kommer att innebära fler invånare, kanske uppemot 250 personer ytterligare kommer att bosätta sig efter Slättgårdsvägen. Antalet bilar kommer också att öka med direktutfarter efter Slättgårdsvägen. Lägre fram ska också en ny skola byggas för 900 elever och där den gamla Preemmacken stått ska Mälaräng ta plats med 1100 lägenheter. 

Kommer trafiken överhuvudtaget att flyta genom Slättgårdsvägen? 

Varje dag går och cyklar flera hundratals barn längs Slättgårdsvägen till skolan och tillbaka. Under dagen går ytterligare några hundratal barn mellan skolan och annexet Pärlan nere vid T-banestationen. Trafiksäkerhetsriskerna kommer att öka. 

Bedömningen för luften är att den ytterligare kommer att innehålla partiklar från däck, bromsar och avgaser dessutom all damm som rörs upp speciellt på våren och därtill extra buller. Är det värt att utsätta våra barn kring skolan för detta?  

 


Fungerar inte det automatiska e-mejlet? 

Här är alla adresser separerade med semikolon så du enkelt kan lägga in dessa i ditt e-mejlprogram.

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

————–

Vill du skapa ditt egna e-mejl kan du skicka e-mejl till följande personer som är med och bestämmer i processen.

Mailadresser:

[email protected]
[email protected]
[email protected] (avser också exploateringsnämnden)
[email protected]
[email protected]

Exploateringskontoret

Ordinarie:

Sändlista (S, V, MP och C+KD):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ersättare (S, V och MP samt C+KD):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ordinarie Ev kopia (M och SD):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ev kopia (M och SD)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

Stadsbyggnadskontoret

Ordinarie (S, V och MP+C+KD):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ersättare (S, V och MP+C+KD)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ordinarie (M och SD:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Ersättare (M och SD)
[email protected]
[email protected]
[email protected]