Gör som 1080+ andra. Skriv på protestlistan och gör din röst hörd.

Skriv på nu

Kontakta politiker. Gör din röst hörd mot de som tar besluten.

Läs mer

Vill du veta mer om den föreslagna byggnationen? Här har vi samlat mer information.

Läs mer

Var planeras bygget?

Bakgrund

Protestera mot kommunens byggplaner för Branterna invid Mälarhöjdens skola. Gå inte med på att förvandla Mälarhöjden till ett nytt Liljeholmen. Mitt emot Mälarhöjdens skola planerar kommunen att bygga fem stora höghus som bara är början på exploateringen av Slättgårdsvägen.

Läs mer

Processen

Följande avsnitt tydliggör vilka avgörande beslut som har fattats av Stockholms kommun och kommer med prognos att fattas av Stockholms kommun, för Branterna, tills beslutet vinner laga kraft.

Beslutare: Exploateringskontoret

Skede: Markanvisning
Beslut: Exploateringskontoret

Syfte: Protester mot politiker får lämnas av invånare och remissinstanser t.ex. Länsstyrelsen under ca tre veckor.

Syfte: Stockholm stad redovisar sitt förslag till detaljplan med inarbetade synpunkter

Skede: Granskning: stora förändringar = ny granskning. Synpunkter kan lämnas av invånare. Ej stora förändringar = beslut i SBN Stadsbyggnadsnämnden.

Beslutare: Stadsbyggnadsnämnden

Syfte: Efter inarbetande av synpunkter, presentera resultatet av nya detaljplanen.

Beslutare: Stockholm stad (Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner)

De som har lämnat synpunkter kan överklaga.

Beslutare: Miljödomstolen

Syfte: De som har lämnat synpunkter kan överklaga.

Beslutare: Miljööverdomstol

Beslutet vinner laga kraft.

Information om Stockholm Stad

Stockholms stad har flera kontor och nämnder men de som har störst påverkan på byggnation är Exploateringskontoret/nämnden respektive Stadsbyggnadsnämnden/nämnden.

Mer information hittar du på Stockholm Stad Bygg- och plantjänsten och länken nedan:

Mälarhöjden 1:1, vid Slättgårdsvägen, Mälarhöjden, Dnr 2022-16179-54

Består av tjänstemän som utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt.

Angående Branterna har förslag från byggherrar inkommit eller så har tjänstemän själv sökt upp platsen. Markanvisningstävling har genomförts.  Alfa Devolepment har erhållit förhandsbesked/avtal och kontraktet skrivs vid tillträde till marken då också betalning sker.

Består av tjänstemän som ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning.

Politiskt tillsatta och fattar beslut som kontoren har utarbetat samt föreslår. De två nämnderna speglar varandra avseende den politiska sammansättning detta beroende på senaste valet. Det finns 13st politiska ledamöter samt lika många ersättare i en nämnd. PBV uppfattning är att en representant från ett parti bara sitter i en nämnd. Uppfattningarna som de politiska partierna har dvs om de ska gå vidare bereds troligtvis gemensamt tillsammans i partigruppen under gruppledaren.

Vanliga frågor

I stadens ”Handlingsplan för biologisk mångfald” står det att staden ska ”värna och utveckla stadens biologiska mångfald”.

En byggnation här i Branterna, som stadens egna ekologer bedömer har ett ”påtagligt till högt naturvärde”, skulle naturligtvis göra att växter och djur inte klarar sig.

Erfarenheter säger att det inte kommer att finnas en grästuva kvar.

I Branterna har observerats”31 rödlistade arter” och ”12 fridlysta arter” såsom t.ex. Berguv, Björktrast, Duvhök, Grönfinken Mindre Hackspett men också Blåsippa, Gullviva och Gulsippa + grävling, räv, hare, rådjur, ekorrar.

Skolans lärare och elever använder naturområdet under bl a Ekologilektioner eftersom det utgör ett vilt naturområde och inte en park, vilket man inte kommer kunna göra framöver. Häpnadsväckande att de rödgröna inte värderar barnen och miljön mer.

Sprängningar kommer att ske ca 30 meter utanför klassrums-och korridorfönster med allt vad det innebär av buller, damm, stora sprängrisker och farlig närmiljö. Minst 1000 tunga lastbilstransporter med sprängsten, byggmaterial mm kommer att starkt påverka skol- och närmiljön från tidig morgon till kväll.

Om det blir en brand eller olycka i Mälarhöjdens skola kommer då räddningsfordon att komma fram i tid för våra skolbarn?

Den blandade vegetationen i branterna har en mycket stor betydelse för att fånga upp och bromsa stora regnmängder vilket är omvittnat av experter och stadens miljöförvaltning. Försvinner vegetationen och ersätts av hårdgjorda ytor ökar risken för översvämningar dramatiskt vid skyfall.

Befintliga avloppsledningar i Slättgårdsvägen har inte kapacitet att ta hand om dessa vattenmängder i dag vilket bekräftas av Stockholm Vatten och Avlopp.

Bostäder efter Slättgårdsvägen och Lungtorpsvägen har i vissa hus redan haft vatteninträngning i källarna.

Nyheter

Kontakta politiker

Phasellus elementum, eros non eleifend tempus.

Stoppa bygget av branterna

Bakgrunden och vad detta innebär för oss i och runt Mälarhöjden.

Vi säger nej till byggande i Branterna

Mälarhöjdsföreningen

Mälarhöjdens scoutkår

Mälarhöjdens idrottsklubb (MIK)

Föräldraföreningen, Mälarhöjdens skola

Stockholms Naturskyddsförening och Älvsjö miljöråd

Angränsande bostadsföreningar och villor

Skriv på protestlistan!

Gör din röst hörd och skriv på protestlistan. Vi är över 1000 personer som redan gjort det.

Skriv på nu